Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep www.netrium.eu, należący do firmy NETRIUM DESIGN Grzegorz Węglowski-Król z siedzibą przy ul. Naściszowskiej 63b w Nowym Sącz. Firma posiada numer NIP 7342942559

 1. Netrium Design Grzegorz Węglowski-Król – działalność gospodarcza prowadzona przez Grzegorza Węglowskiego-Król, z siedzibą w Nowym Sącz, 33-300, ul. Naściszowska 63b, adres do korespondencji: Naściszowska 63b, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7342942559, nr. rachunku bankowego do przelewów w PLN: 68114020040000350278256295 mBank , adres poczty elektronicznej: [email protected] , numer kontaktowy: +48 601 838 620
 2. Sklep/Serwis – sklep internetowy prowadzany przez Netrium Design Grzegorz Węglowski-Król dostępny pod adresem www.netrium.eu za pomocą, którego Netrium Design Grzegorz Węglowski-Król świadczy usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego www.netrium.eu
 4. Usługa – sprzedaż wysyłkowa towarów Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, realizowana po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
 5. Sprzedający –Netrium Design Grzegorz Węglowski-Król
 6. Zamawiający – podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług Sprzedającego uprawniony do odbioru zamówionych produktów.
 7. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym, poprzez którą Sprzedający zobowiązuje się do realizacji Usługi, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania produktu i zapłacenia ceny.
 8. Dostawca – Wyspecjalizowany podmiot zajmujący się dostawą przesyłek kurierskich. Sprzedający współpracuje z przedsiębiorstwami kurierskimi

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedający porozumiewa się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe Sprzedającego określone są w § 1 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą usługodawcy, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta Zamawiający.
 2. Zamawiający korzysta z Usług Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.netrium.eu.
 3. Strona internetowa sklepu prowadzona jest w języku polskim.
 4. Każda cena, jaka jest określona przy towarze, stanowi cenę brutto, to znaczy cenę zawierającą podatek VAT.
 5. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, cena nie może ulec zmianie.
 6. Sprzedający posiada możliwość zmiany ceny towarów oferowanych w Sklepie wyłącznie przed dokonaniem zamówienia przez Zamawiającego.
 7. Sprzedający posiada możliwość poszerzania oferty Sklepu poprzez dodawania nowych towarów.
 8. Sprzedający posiada możliwość wprowadzania obniżek cen oraz promocji. Niektóre z promocji są realizowane za pośrednictwem kodów zniżkowych, które są udostępniane każdorazowo w takim przypadku przez Sprzedającego w Serwisie z zastrzeżeniem § 2 ust 11 Regulaminu.
 9. W ramach sprzedaży promocyjnej lub po obniżonych cenach, ilość towarów oraz czas trwania promocji lub obniżki cen są ograniczone, a zamówienia są realizowane według kolejności ich złożenia. Promocja lub obniżka cen kończy się z chwilą wyczerpania zapasów lub z chwilą określoną przez Sprzedającego. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu poinformuje każdorazowo o wprowadzeniu lub zakończeniu promocji lub obniżki cen oraz o czasie ich trwania.
 10. Zamawiający dokonując zamówienia zawiera ze Sprzedającym Umowę, o której mowa w § 1 pkt. 8 Regulaminu.
 11. Zamawiającego, Sprzedający wystawia fakturę VAT, która również jest załączana i przesyłana z zamówionym towarem.
 12. Sprzedający w swej działalności kieruje się obowiązującym kodeksem dobrych praktyk, zgodnie z Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

§ 3 Składanie zamówień

 1. Zamawiający składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej www.netrium.eu
 2. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający po wyborze towaru, obowiązany jest nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”.
 3. Po przyciśnięciu przycisku „Przejdź do kasy”, Zamawiający jest obowiązany podać następujące dane:
  a) Imię;
  b) Nazwisko;
  c) Adres e-mail;
  d) Telefon kontaktowy;
  e) Ulicę;
  f) Nr budynku;
  g) Nr Lokalu;
  h) Kod pocztowy;
  i) Miasto;
 4. Zamawiający oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe.
 5. Zamawiający dokonuje wyboru Dostawcy.
 6. Po podaniu danych wskazanych w § 3 ust. 3 Regulaminu, Zamawiający dokonuje zakupu przyciskając przycisk „Kupuję i płacę”. Z chwilą przyciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Zamawiający składa zamówienie.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji zamówienia poprzez kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w dniu następnym po złożeniu zamówienia. Jednocześnie, Sprzedający zastrzega sobie prawo niewykonania zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający podał niepełne lub nieprawdziwe dane, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu, o czym poinformuje Zamawiającego, o ile jest to możliwe.
 8. Zamawiający po wciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” jest obowiązany dokonać zapłaty.
 9. W sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 7 zdanie 2 Regulaminu, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji Zamawiającemu o braku możliwości realizacji zamówienia.
 10. W sytuacji, w której po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, Sprzedający stwierdzi, że zamówiony towar nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji, Zamawiający posiada możliwość odstąpienia od Umowy, a przekazane na rzecz Sprzedającego środki finansowe zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji o odstąpieniu od Umowy. Zamawiający posiada również możliwość wyrażenia chęci realizacji zamówienia w terminie, jaki zostanie indywidualnie ustalony ze Sprzedającym.

 

§ 4 Płatności

 1. Zamawiający, po złożeniu zamówienia obowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar.
 2. Zamawiający dokonuje płatności za zamówiony towar:

a) Płatność przy odbiorze.

b) Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego do rozliczeń w PLN. Nr rachunku – PL68 1140 2004 0000 3502 7825 6295 mBank

c) Przelewem za pośrednictwem platformy DotPay

Bezpieczeństwo gwarantuje – DotPay
DotPay to szybkie, bezpieczne i proste metody zapłaty za towary oraz usługi oferowane w Internecie, tak aby klienci odczuwali pełen komfort i wygodę.

Podczas składania zamówienia zostajesz skierowany na strony firmy DotPay, która obsługuje płatności kartami w sklepie ProLine. Tam zostaniesz poproszony o podanie swoich danych. Połączenie z stroną DotPay.pl jest szyfrowane i 100% bezpieczne. Dane karty trafiają bezpośrednio do Twojego banku i nie są przechowywane w innym miejscu!

Schemat transakcji
Na niniejszej stronie znajdują Państwo informacje na temat wygodnych sposobów zapłaty oferowanych razem z Dotpay
Podczas realizacji zamówienie dokonują Państwo wyboru typu sposobu zapłaty
Po wysłaniu zamówienia, zostaną Państwo przekierowani do strony logowania swojego banku lub Centrum Autoryzacji Kart
Ostatnią czynnością jest obciążenie rachunku bankowego lub też karty płatniczej/kredytowej
Beneficjentem wpłaty w przypadku każdej płatności jest konto „Dotpay”
Zapłata niemalże natychmiast będzie dostępna dla sklepu netrium.eu co znacząco przyspieszy realizację Państwa zamówienia
Nad prawidłowym przebiegiem płatności czuwają specjaliści, a także profesjonalny Dział Obsługi Klienta firmy DotPay

 1. Wskazana przy przycisku „Kupuję i płacę” cena jest ceną finalną, która zawiera podatek VAT i koszt dostawy towaru.

 

§ 5 Koszty i terminy dostawy

 1. Do każdego towaru przyporządkowany jest czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych i jest liczony od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia do dnia wysłania zamówionych towarów. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.
 2. Termin otrzymania towaru jest sumą czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy.
 3. Terminy dostawy towaru są następujące:
  a) Kurier na terytorium Polski – 1 dzień roboczy;
  b) Kurier poza granicami Polski na terytorium Unii Europejskiej – 5-7 dni robocze;.
 4. Koszty dostawy towaru ponosi Nabywca.

 

§ 6 Obowiązki Zamawiającego

 1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności Dostawcy.
 2. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej Zamawiający winien wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173) dla zachowania odpowiedzialności Dostawcy, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 3. Zamawiający ma obowiązek pisemnie pokwitować odbiór przesyłki od Dostawcy.
 4. Z chwilą pokwitowania na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Prawa i obowiązku Zamawiającego będącego konsumentem określa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Zamawiający posiada możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy korzystając ze wzoru formularza zamieszczonego w § 10 Regulaminu.
 3. Zamawiający, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Zamawiający posiada możliwość złożenia reklamacji.
 5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub złożenia reklamacji, właściwy adres do dokonywania zwrotu lub przesłania reklamacji jest następujący: Netrium Design Grzegorz Węglowski-Król ul. Naściszowska 63b, 33-300 Nowy Sącz. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Korzystając z formy elektronicznej złożenia reklamacji, reklamację należy przesłać na adres: [email protected]
 6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Zamawiającego towaru od Dostawcy.
 7. W przypadku otrzymania uszkodzonego produktu Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 8. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 7 ust 3 Regulaminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z § 7 Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą.
 10. Sprzedający, w terminie 7 dnia od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zamawiający, odsyłając towar ma obowiązek prawidłowo zabezpieczyć towar przed zniszczeniem.
 15. Sprzedający jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. Wskazane nie wyklucza obowiązku Zamawiającego do odesłania towaru prawidłowo zabezpieczonego przez zniszczeniem.
 16. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 17. Prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem nie przysługuje Zamawiającemu, który dokonał zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Zamawiającego lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Prawu odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem nie podlega SOFA.
 18. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający winien odesłać razem z towarem otrzymaną Fakturę VAT.
 19. Reklamacje Sprzedający rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 20. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o swoim stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 21. Uszkodzony towar Sprzedający wymieni na pozbawiony wad, natomiast w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, Sprzedający zwróci Zamawiającemu poniesione koszty lub zaoferuje inny produkt dostępny w ofercie Sklepu.

 

§ 8 Polityka prywatności

 1. Dane gromadzone w ramach Sklepu stanowią zbiór danych Zamawiających w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) i podlegają zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego dotyczących przez Sprzedającego.
 3. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Sprzedający, to jest Drukarnia Netrium Grzegorz Węglowski-Król sp.j.
 4. Udostępnienie danych Sprzedającemu jest konieczne w procesie składania zamówienia w Sklepie celem jego prawidłowego przeprowadzenia.
 5. Sprzedający jest wyłącznym administratorem danych i informacji gromadzonych Serwisie.
 6. Dane osobowe gromadzone przez Sprzedającego nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem: a) zgody użytkownika;
  b) na wniosek uprawnionych organów (policja, prokuratura, sądy etc.) – w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez Zamawiającego;
 7. Dane osobowe są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ujawnienia lub utraty oraz przed ich zniszczeniem. Do ochrony stosowane są zabezpieczenia stosowane zgodnie z ich odpowiednim przeznaczeniem w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 8. Gromadzone przez Sprzedającego dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówień.
 9. Każdy podmiot, którego dane są gromadzone, posiada możliwość wglądu w ich treść oraz jej poprawiania.
 10. Każdy podmiot, którego dane są gromadzone, posiada prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych jego dotyczących oraz usunięcia danych z bazy Serwisu.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez podmiot danych podmiotu, osobom nieupoważnionym.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku bezprawnego udostępnienia osobom trzecim danych osobowych, które weszły w posiadania danych popełniając czyn zabroniony.

 

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Nabywcy nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy ponieważ produkty przygotowywane są na indywidualne zamówienie i zawierają pełną personalizację co nie pozwala na kolejną odsprzedaż produktu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z Regulaminem. Zamawiający może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.
 3. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
 4. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie Sklepu.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Sprzedający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 6. Zamawiający posiada możliwość wglądu do treści Regulaminu nie ponosząc dodatkowych opłat. Regulamin jest zamieszczony w na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”.
 7. Publikacja postanowień Regulaminu w miejscu innym niż Serwis wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.
 8. Zamawiający posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasie.
 9. W razie braku właściwych postanowień Regulaminu regulujących określone zagadnienie, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. W sytuacji, gdy sąd lub inny organ właściwy orzeknie o niezgodności postanowienia Regulaminu z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego, w miejsce sprzecznego postanowienia Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu, co do których nie orzeczono o ich sprzeczności z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego pozostają w mocy i są skuteczne.
 11. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

 

Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.