REGULAMIN

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep www.netrium.eu, należący do firmy N.Design Jowita Węglowska-Król z siedzibą przy ul. Naściszowskiej 63b w Nowym Sącz. Firma posiada numer NIP 7352706903

 • N.Design Jowita Węglowska-Król – działalność gospodarcza prowadzona przez Jowite Węglowska-Król, z siedzibą w Nowym Sącz, 33-300, ul. Naściszowska 63b, adres do korespondencji: Naściszowska 63b, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7352706903, nr. rachunku bankowego do przelewów w PLN: 63114020040000300283195482 mBank , adres poczty elektronicznej: sklep@netrium.eu , numer kontaktowy: +48 601 838 620
 • Sklep/Serwis – sklep internetowy prowadzany przez N.Design Jowita Węglowska-Król dostępny pod adresem www.netrium.eu za pomocą, którego N.Design Jowita Węglowska-Król świadczy usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego www.netrium.eu
 • Usługa – sprzedaż wysyłkowa towarów Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, realizowana po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
 • Sprzedający – N.Design Jowita Węglowska-Król
 • Zamawiający – podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług Sprzedającego uprawniony do odbioru zamówionych produktów.
 • Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym, poprzez którą Sprzedający zobowiązuje się do realizacji Usługi, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania produktu i zapłacenia ceny.
 • Dostawca – Wyspecjalizowany podmiot zajmujący się dostawą przesyłek kurierskich. Sprzedający współpracuje z przedsiębiorstwami kurierskimi

§ 2 Postanowienia ogólne

 • Sprzedający porozumiewa się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe Sprzedającego określone są w § 1 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą usługodawcy, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta Zamawiający.
 • Zamawiający korzysta z Usług Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.netrium.eu.
 • Strona internetowa sklepu prowadzona jest w języku polskim.
 • Sprzedający posiada możliwość poszerzania oferty Sklepu poprzez dodawania nowych towarów.
 • Sprzedający posiada możliwość wprowadzania obniżek cen oraz promocji. Niektóre z promocji są realizowane za pośrednictwem kodów zniżkowych, które są udostępniane każdorazowo w takim przypadku przez Sprzedającego w Serwisie z zastrzeżeniem § 2 ust 11 Regulaminu.
 • W ramach sprzedaży promocyjnej lub po obniżonych cenach, ilość towarów oraz czas trwania promocji lub obniżki cen są ograniczone, a zamówienia są realizowane według kolejności ich złożenia. Promocja lub obniżka cen kończy się z chwilą wyczerpania zapasów lub z chwilą określoną przez Sprzedającego. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu poinformuje każdorazowo o wprowadzeniu lub zakończeniu promocji lub obniżki cen oraz o czasie ich trwania.
 • Zamawiający dokonując zamówienia zawiera ze Sprzedającym Umowę, o której mowa w § 1 pkt. 8 Regulaminu.
 • Sprzedający w swej działalności kieruje się obowiązującym kodeksem dobrych praktyk, zgodnie z Ustawą z dnia
  23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 
 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składający zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. 
 • Sprzedawca ma prawo do umieszczania logo Sklepu na każdym produkcie.
 • Składając zamówienie w sklepie netrium.eu wyrażasz zgodę na rozpowszechnianie i udostępnianie zdjęcia finalnego produktu w celach marketingowych i reklamowych na stronie netrium.eu oraz na mediach społecznościowych.


§ 3 Składanie zamówień

 • Zamawiający składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej www.netrium.eu
 • W celu złożenia zamówienia, Zamawiający po wyborze towaru, obowiązany jest nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”.
 • Po przyciśnięciu przycisku „Przejdź do kasy”, Zamawiający jest obowiązany podać następujące dane:
  a) Imię;
  b) Nazwisko;
  c) Adres e-mail;
  d) Telefon kontaktowy;
  e) Ulicę;
  f) Nr budynku;
  g) Nr Lokalu;
  h) Kod pocztowy;
  i) Miasto;
 • Zamawiający oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe.
 • Po podaniu danych wskazanych w § 3 ust. 3 Regulaminu, Zamawiający dokonuje zakupu przyciskając przycisk „Kupuję i płacę”. Z chwilą przyciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Zamawiający składa zamówienie.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji zamówienia poprzez kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w dniu następnym po złożeniu zamówienia. Jednocześnie, Sprzedający zastrzega sobie prawo niewykonania zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający podał niepełne lub nieprawdziwe dane, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu, o czym poinformuje Zamawiającego, o ile jest to możliwe.
 • Zamawiający po wciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” jest obowiązany dokonać zapłaty.
 • W sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 7 zdanie 2 Regulaminu, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji Zamawiającemu o braku możliwości realizacji zamówienia.
 • W sytuacji, w której po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, Sprzedający stwierdzi, że zamówiony towar nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji, Zamawiający posiada możliwość odstąpienia od Umowy, a przekazane na rzecz Sprzedającego środki finansowe zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji o odstąpieniu od Umowy. Zamawiający posiada również możliwość wyrażenia chęci realizacji zamówienia w terminie, jaki zostanie indywidualnie ustalony ze Sprzedającym.
  • Dla niektórych produktów obowiązuje minimalna ilość zamawianych produktów, która wynosi określoną w opisie produktu ilość sztuk jednego rodzaju produktu z jednakową treścią. 
  • Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Zamawiającego ze Sprzedawcą, a przypadku produktów z pełną personalizacją także po ostatecznej mailowej akceptacji projektu produktu z pełną personalizacją.
  • Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności za zakupiony towar i jest liczone od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku produktów z pełną personalizacją realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu wszystkich informacji niezbędnych do realizacji zamówienia i po otrzymaniu płatności za zamówienie i jest liczona od następnego dnia roboczego po spełnieniu tych dwóch przesłanek. 
  • Sprzedawca nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu.
  • Wszelkie zmiany w treści po złożonym zamówieniu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy Sklepu. 
  • Termin realizacji zamówienia jest indywidualny dla każdego produktu i jest wskazywany przez Sprzedawcę. Realizacja ekspresowa jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą i następuje w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą licząc od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku, gdy zamówienie składa się z kilku produktów o różnym czasie realizacji całość zamówienia jest realizowana zgodnie z najdłuższym terminem realizacji. 
  • W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

 

[projekty graficzne]

 • Sklep wykonuje projekty graficzne: zaproszenia ślubne, podziękowania, życzenia okolicznościowe, gratulacje, wizytówki, vouchery, banery reklamowe, ulotki, certyfikaty. 
 • Projekty graficzne przesyłane są do 3-5 dni roboczych, a w przypadku zamówień w trybie expres w ciągu 1-2 roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie Sprzedawcy. 
 • Sklep wysyła projekt graficzny w postaci pliku PDF na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Do odczytania plików jest potrzebny program Adobe Reader.  


§ 4 Płatności

 • Zamawiający, po złożeniu zamówienia obowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar.
 • Zamawiający dokonuje płatności za zamówiony towar:
  a) Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego do rozliczeń w PLN. Nr rachunku – 68114020040000350278256295 mBank
  b) Przelewem za pośrednictwem platformy płatności online – Przelewy24.
 • Wskazana przy przycisku „Kupuję i płacę” cena jest ceną finalną bądź bazową rozpoczętego produktu.

 

§ 5 Koszty i terminy dostawy

 • Do każdego towaru przyporządkowany jest czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych i jest liczony od następnego dnia od złożenia przez Zamawiającego zamówienia do dnia wysłania zamówionych towarów. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.
 • Terminy dostawy towaru są następujące:
  a) Kurier na terytorium Polski – 1 dzień roboczy;
  b) Kurier poza granicami Polski na terytorium Unii Europejskiej – 5-7 dni robocze;.
 • Koszty dostawy towaru ponosi Nabywca.

 

§ 6 Obowiązki Zamawiającego

 • Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności Dostawcy.
 • W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej Zamawiający winien wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173) dla zachowania odpowiedzialności Dostawcy, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 • Zamawiający ma obowiązek pisemnie pokwitować odbiór przesyłki od Dostawcy.
 • Z chwilą pokwitowania na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 • Prawa i obowiązki Zamawiającego będącego konsumentem określa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Zamawiający posiada możliwość złożenia reklamacji w przypadku produktu wadliwego.
 • Większość produktów, które można zakupić za pośrednictwem Sklepu, jest personalizowana i wykonywana na zamówienie według specyfikacji Zamawiającego. W stosunku do takich produktów Zamawiającemu będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru.
 • Nabywcy nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy ponieważ produkty przygotowywane są na indywidualne zamówienie i zawierają pełną personalizację co nie pozwala na kolejną odsprzedaż produktu.  
 • W przypadku pozostałych produktów innych niż produkty personalizowane i wykonywane na zamówienie według specyfikacji Zamawiającego, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 9 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub złożenia reklamacji, właściwy adres do dokonywania zwrotu lub przesłania reklamacji jest następujący: N.Design Jowita Węglowska-Król ul. Naściszowska 63b, 33-300 Nowy Sącz. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Korzystając z formy elektronicznej złożenia reklamacji, reklamację należy przesłać na adres: sklep@netrium.eu
 • Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Zamawiającego towaru od Dostawcy.
 • W przypadku otrzymania uszkodzonego produktu Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 • Do zachowania terminu, o którym mowa w § 7 ust 3 Regulaminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z § 7 Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedający, w terminie 7 dnia od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zamawiający, odsyłając towar ma obowiązek prawidłowo zabezpieczyć towar przed zniszczeniem.
 • Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem nie przysługuje Zamawiającemu, który dokonał zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Zamawiającego lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający winien odesłać razem z towarem otrzymaną Fakturę.
 • Reklamacje Sprzedający rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 • Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o swoim stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 • Uszkodzony towar Sprzedający wymieni na pozbawiony wad, natomiast w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, Sprzedający zwróci Zamawiającemu poniesione koszty lub zaoferuje inny produkt dostępny w ofercie Sklepu.

 

§ 8 Polityka prywatności

 • Dane gromadzone w ramach Sklepu stanowią zbiór danych Zamawiających w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) i podlegają zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego dotyczących przez Sprzedającego.
 • Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Sprzedający, to jest N.Design Jowita Węglowska-Król
 • Udostępnienie danych Sprzedającemu jest konieczne w procesie składania zamówienia w Sklepie celem jego prawidłowego przeprowadzenia.
 • Sprzedający jest wyłącznym administratorem danych i informacji gromadzonych Serwisie.
 • Dane osobowe są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ujawnienia lub utraty oraz przed ich zniszczeniem. Do ochrony stosowane są zabezpieczenia stosowane zgodnie z ich odpowiednim przeznaczeniem w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 • Każdy podmiot, którego dane są gromadzone, posiada możliwość wglądu w ich treść oraz jej poprawiania.
  Każdy podmiot, którego dane są gromadzone, posiada prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych jego dotyczących oraz usunięcia danych z bazy Serwisu.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez podmiot danych podmiotu, osobom nieupoważnionym.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku bezprawnego udostępnienia osobom trzecim danych osobowych, które weszły w posiadania danych popełniając czyn zabroniony.

 

§ 9 Polityka Cookies

 • Przez używanie strony Netrium Design wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek
  zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas
  ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni
  sposób lub zrezygnować z używania naszej strony.
 • Co to są ciasteczka?
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
 • Mechanizm Cookies
  Sklep Netrium Design używa ciasteczek aby umożliwić państwu zakupy w naszym sklepie. Do zastosowania preferowanych ustawień
  Pliki Cookies stosowane w naszym sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników
  Jak długo przechowywane są ciasteczka?
  W naszym sklepie mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Sesyjne są do puki nie opuścicie naszego sklepu. Ciasteczka stałe pozostają do momentu kiedy je usuniesz lub wygasną samoczynnie.
 • Rodzaje ciasteczek
  • Konieczne do prawidłowego działania sklepu oraz do umożliwienia dokonania zakupów
  • Umożliwiające zapamiętywanie twoich ustawień i wyborów.
   Inne ciasteczka.
   Korzystając z naszego sklepu będą Państwo otrzymywać ciasteczka pochodzące od innych serwisów np . Facebook, Google.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 • Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru.
 • Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z Regulaminem.
 • Zamawiający może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.
 • Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
 • Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie Sklepu.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Sprzedający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 • Zamawiający posiada możliwość wglądu do treści Regulaminu nie ponosząc dodatkowych opłat. Regulamin jest zamieszczony w na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”.
 • Publikacja postanowień Regulaminu w miejscu innym niż Serwis wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.
 • Zamawiający posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasie.
 • W razie braku właściwych postanowień Regulaminu regulujących określone zagadnienie, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • W sytuacji, gdy sąd lub inny organ właściwy orzeknie o niezgodności postanowienia Regulaminu z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego, w miejsce sprzecznego postanowienia Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu, co do których nie orzeczono o ich sprzeczności z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego pozostają w mocy i są skuteczne.
 • Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.